Blog

NDRYSHIMI KULTUROR NË UNIQA: FTOHEN TË GJITHË PËR T’U PËRFSHIRË

Një kulturë e fortë e kompanisë është një avantazh i vërtetë konkurrues dhe baza për arritjen e qëllimeve tona ekonomike.

 Një intervistë me Jacqueline Go, Shefe e Zyrës së Kulturës në UNIQA

Në vitin 2021, UNIQA vendosi kursin për të formuar aktivisht kulturën e kompanisë së saj me një anketë të kulturës në të gjithë Grupin dhe krijimin e Zyrës së Kulturës. Kultura e synuar, e cila u përcaktua në bazë të këtij sondazhi dhe që do të përhapet në të gjithë Grupin, karakterizohet nga programi për të ardhmen UNIQA 3.0. Kjo kulturë e synuar është në përputhje me strategjinë e kompanisë dhe mbështet punonjësit në zhvillimin e tyre personal si “Trajnerë frymëzues”. Ne folëm me Shefen e Zyrës së Kulturës Jacqueline Go për mënyrën se si kultura e kompanisë bëhet e prekshme, çfarë po bën UNIQA ndryshe për të zbatuar transformimin dhe nëse ndryshimi i kulturës është i matshëm.

Ju drejtoni Zyrën e Kulturës në UNIQA. Cilat janë detyrat tuaja?

Zyra e Kulturës është pika qendrore e kontaktit për temën e kulturës brenda UNIQA. Ne e shohim rolin tonë kryesisht në orkestrimin e transformimit të kulturës dhe mbështetjen e të gjitha departamenteve dhe vendeve me ekspertizën tonë. Detyrat tona kryesore përfshijnë përcaktimin e një strategjie të transformimit të kulturës dhe zhvillimin e nismave kulturore në përputhje me Programin e së Ardhmes UNIQA 3.0. Këto nisma përfshijnë, për shembull, Udhëtimet e Eksperimentimit dhe Tregimit të Tregimeve dhe seminare të ndryshme kulturore.

Ne besojmë fuqimisht se nxitja e ndryshimit të kulturës është përgjegjësi e përbashkët e të gjithë punonjësve. Për këtë ne llogarisim në kontributin e secilit koleg. Vetëm nëse secili person kontribuon në përmirësim dhe ndryshim, ne mund ta përhapim ndryshimin e kulturës dhe të japim shembull kulturën tonë të synuar dhe vlerat e kompanisë në afat të gjatë.

Çfarë është kultura e kompanisë? Dhe pse mendoni se është kaq e rëndësishme ndryshimi i saj në UNIQA?

Nëse pyesim dhjetë njerëz se çfarë do të thotë kultura për ta, ndoshta do të marrim dhjetë përgjigje të ndryshme. Kjo sepse kultura perceptohet dhe kuptohet individualisht. Për ne, megjithatë, kultura e kompanisë është shumë më tepër sesa thjesht një ndjenjë e brendshme. Ajo reflektohet në bindjet tona, mënyrat e sjelljes dhe të menduarit, dhe formësohet nga normat dhe vlerat e përbashkëta të organizatës sonë. Në të njëjtën kohë, ai siguron orientim për ne punonjësit – për mënyrën se si sillemi ndaj njëri-tjetrit dhe për mënyrën se si mund t’i zgjidhim problemet. Në fund të fundit, ne do të jemi në gjendje të zotërojmë me sukses sfidat e shumta me të cilat përballemi vetëm nëse veprojmë në përputhje me Parimet tona Udhëheqëse dhe punojmë ngushtë së bashku.

Jetojmë në kohë ndryshimesh të shpejta, të cilave duhet t’u përshtatemi. Një kulturë e fortë e kompanisë është një avantazh i vërtetë konkurrues dhe baza për arritjen e qëllimeve tona ekonomike. Prandaj, ne duam të formojmë dhe formojmë një kulturë që na mbështet më së miri në zbatimin e strategjisë sonë UNIQA 3.0 dhe na ndihmon të jemi të suksesshëm. Ne jemi të përkushtuar ta përqafojmë këtë ndryshim sepse jemi të bindur se kultura që na solli këtu nuk është e njëjta që na nevojitet për të ardhmen.

Një shtytës i rëndësishëm për ndryshimin e kulturës janë menaxherët. Megjithatë, kultura e korporatës shpesh përshkruhet vetëm prej tyre. A është kjo e ndryshme në UNIQA?

Unë i shoh menaxherët si instrumenti më i rëndësishëm për ndryshimin e kulturës sonë. Në UNIQA, ne presim që ata jo vetëm të kërkojnë ndryshimin e kulturës ose të flasin për kulturën e synuar, por të ilustronin vetë vlerat dhe sjelljet e dëshiruara dhe duke e bërë këtë, të “përcjellin fjalën dhe modelin e tyre”. Në këtë mënyrë, ata mund të ndikojnë drejtpërdrejt në sjelljen e punonjësve dhe rrjedhimisht në kulturën e korporatës sonë. Megjithatë, kjo mund të arrihet vetëm nëse menaxherët janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre dhe veprojnë në përputhje me rrethanat. Kjo është arsyeja pse ne i ftojmë ata në Udhëtimet tona të Eksperimentimit dhe Tregimit. Gjatë këtyre udhëtimeve, ata e përkthejnë kulturën e synuar në veprim përmes eksperimenteve të tyre dhe mund të provojnë sjellje të reja menjëherë.

Cila është strategjia e ndryshimit? Si po e nxisni ju ndryshimin e kulturës?

Zhvillimi i një strategjie ndryshimi për ndryshimin e kulturës kërkon një qasje gjithëpërfshirëse që kombinon programin tonë UNIQA 3.0 për të ardhmen me nismat tona kulturore. Me ndihmën e një studimi të kulturës në të gjithë grupin në vitin 2021, ne fillimisht konstatuam se çfarë kulture kemi në kompani. Bazuar në këtë anketë, Parimet Udhëheqëse u harmonizuan me kulturën e synuar. Kultura jonë e synuar është ajo që është e gatshme për të ardhmen, ku njerëzit ndjehen të inkurajuar të marrin përgjegjësi, të marrin iniciativën dhe të bashkëpunojnë përtej kufijve konvencionalë; ku lejohen edhe gabimet. Ideja e “klienti vjen i pari” është gjithmonë në qendër të qasjes sonë.

Rreth një vit më parë, ne filluam të trajnojmë punonjës të brendshëm si trajnerë të kulturës UNIQA në kuadër të programit tonë novator. Trajnerët tanë të Kulturës mësuan se si t’i mbështesin kolegët në zgjidhjen e sfidave të përditshme në mjedisin e tyre personal të punës dhe në departamentin e tyre nëpërmjet të ashtuquajturave Udhëtimet tona të Eksperimentimit dhe Tregimit të Tregimeve, si dhe Workshopeve Kulturore Hack. Ndërsa gjithnjë e më shumë kolegë përfshihen në këto nisma, ne fillojmë të drejtojmë me sukses një lëvizje në mbarë kompaninë.

Këtë vit ne gjithashtu po fillojmë të ridizajnojmë proceset tona të përvojës së punonjësve, siç është procesi i hyrjes në bord, në mënyrë që të jetë në përputhje me kulturën e synuar.

Pra, Udhëtimet e Eksperimentimit dhe Tregimit kanë të bëjnë me eksperimentimin. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht?

Kultura e kompanisë nuk mund të ndryshohet brenda natës; mund të ndodhë vetëm në një periudhë afatgjatë. Në UNIQA, ne duam të krijojmë një kulturë në të cilën punonjësit mund të marrin më shumë përgjegjësi dhe të kenë mundësi më të mëdha për të ndihmuar në formësimin e gjërave. Për ta arritur këtë, ne duhet të ndryshojmë zakonet e vjetra në mënyrë që të krijojmë përvoja dhe bindje të reja. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është duke hyrë në veprim dhe duke eksperimentuar.

Sepse eksperimentet – pavarësisht nëse funksionojnë apo dështojnë – na japin njohuri të vlefshme. Prandaj, ne kemi zhvilluar Udhëtimet e Eksperimentimit dhe Tregimit. Në seminare dhe sesione trainimi, pjesëmarrësit provojnë zgjidhje për sfidat e përditshme me mbështetjen e trajnerëve të trajnuar të kulturës UNIQA dhe në këtë mënyrë përmirësojnë mjedisin e tyre të punës. Sepse duke i zgjidhur problemet në mënyrë të pavarur, mund të krijohen përvoja të reja dhe aftësi të mësohen me hapa të vegjël. Dhe kur punonjësit ndryshojnë sjelljen e tyre bazuar në përvojat e reja, kultura e kompanisë gjithashtu ndryshon në afat të gjatë.

Siç thoni ju vetë, një kulturë nuk mund të ndryshohet brenda natës. Sa kohë zgjat zakonisht një transformim?

Jo, nuk ka asnjë udhëzim për kohëzgjatjen e një transformimi të suksesshëm. Ndryshimi i kulturës ka nevojë për fuqi të qëndrueshme dhe shumë qëndrueshmëri. Është një proces i vazhdueshëm.

Për më tepër, vlerat tona – Parimet Udhëheqëse – nuk janë vetëm diçka që ne themi. Ne mund ta arrijmë kulturën tonë të synuar vetëm nëse i marrim vërtet seriozisht. Merrni për shembull ‘integritetin’, që do të thotë të mbajmë premtimet tona. Të jetosh atë çdo ditë në çdo situatë është një detyrë shumë sfiduese. E njëjta gjë vlen edhe për marrjen e përgjegjësisë dhe mësimin nga gabimet. E gjithë kjo nuk është e lehtë dhe është një sfidë e re, me të cilën duhet të përballemi çdo ditë.

A po i shihni tashmë sukseset e para të nismës suaj? A mund të matet ndryshimi i kulturës?

Po, tashmë po shohim sukseset e para: më shumë se 1000 punonjës nga 14 vende morën pjesë aktive në formësimin e kulturës sonë të korporatës në vitin 2022. Ne kemi marrë gjithashtu reagime shumë pozitive (4,5 nga 5 yje) nga kolegët tanë në seminaret tona. Madje ne kemi marrë edhe njohje të jashtme me gjithsej tre çmime në Austrian HR Award dhe Business Culture Award në Londër. Të gjitha këto janë momente të rëndësishme në rrugën tonë.

Një ndryshim kulture është i suksesshëm kur ka një ndikim afatgjatë në rezultatet e biznesit. Matja e kësaj është sigurisht e vështirë. Kultura jonë e synuar u përcaktua bazuar në strategjinë tonë të korporatës. Kjo do të thotë se ne besojmë fuqishëm se sjellja në përputhje me Parimet tona Udhëzuese do të na mbështesë në mënyrë optimale në zbatimin e strategjisë sonë të biznesit. Me ndihmën e sondazheve të kulturës, ne do të mund të masim ndryshimet e para konkrete dhe të dukshme.

Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha në ndryshimin e kulturës së korporatës?

Disa zakone dhe vlera të rrënjosura thellë shpesh janë shumë kokëforta dhe të vështira për t’u ndryshuar. Prandaj, ndryshimi i sjelljeve është në vetvete një sfidë shumë e madhe. Ndryshimi i kulturës sonë mund të ketë sukses vetëm nëse sa më shumë kolegë të jetë e mundur janë të gatshëm të thyejnë modelet e vjetra, të lejojnë ndryshime dhe të krijojnë struktura të reja. Për më tepër, ne të gjithë duhet të kemi në mendje të njëjtën kulturë të synuar dhe ta zhvillojmë atë në të njëjtin drejtim. Kultura e re duhet të ankorohet në mendjet e të gjithëve dhe të jetohet nga të gjithë – nga bordi te menaxherët te punonjësit.

Çfarë ndodh nëse ndryshimi dështon?

Në botën tonë që lëviz me shpejtësi, ne duhet të jemi në gjendje të reagojmë në mënyrë fleksibël ndaj sfidave të reja. Prandaj na duhet një kulturë në UNIQA e gatshme për këtë. Një kulturë e gatshme për të ardhmen është gjithashtu një faktor i rëndësishëm për të qenë tërheqës për punëdhënësit. Prandaj, ndryshimi i kulturës kërkon një rishikim në të gjitha nivelet e kompanisë. Nëse dështojmë në këtë, nuk do të jemi të përgatitur në mënyrë optimale për botën e punës dhe ekonomike të së ardhmes. Prandaj është edhe më e rëndësishme që ne të bashkohemi përtej të gjitha ndarjeve dhe kufijve kombëtarë. Atëherë, në fund, ne do të kemi sukses.

Burimi:

https://www.uniqagroup.com/grp/about-us/uniqa-stories/culture-change-at-uniqa.en.html?cmp=liunta2303&med=social&pub=li&grp=in&ad=unt&var=1&pos=li