Kreu » Sigurimi i jetës dhe Pension privat » Pension Vullnetar

Pension Vullnetar

Fondi i Pensionit Vullnetar SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit. Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni vullnetar i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.
• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së anëtarësimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të anëtarit

Për më shumë informacioni klikoni në faqen zyrtare të Fondit të Pensioneve SIGAL: www.fondisigal.com.al

psionet-vec1-01

Lexo më shumë

Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
Në këtë opsion vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

Lexo më pak

psionet-vec1-02

Lexo më shumë

Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
Në këtë opsion vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

Lexo më pak

psionet-vec1-03

Lexo më shumë

Pagesa mujore me vlerë të caktuar dhe përfitim të menjëhershëm
Ky opsion ofron pagesa të përmuajshme të kontributeve dhe përfitime të menjëhershme të aseteve në moshën e pensionit.

Lexo më pak

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

  psionet-vec1-04

  Lexo më shumë

  Pagesë e menjëhershme dhe pension mujor
  Në këtë opsion periudha e investimit është e barabartë me periudhën e përfitimit të pensionit mujor.

  Lexo më pak

  psionet-vec1-05

  Lexo më shumë

  Pagesë të menjëhershme kontributesh dhe përfitim të menjëhershëm
  Në këtë opsion anëtari depoziton një shumë të caktuar dhe zgjedh ta tërheqë menjëherë në moshën e pensionit.

  Lexo më pak

  psionet-vec1-06

  Lexo më shumë

  Pagesë të menjëhershme  e shoqëruar me kontribut mujor në vijim dhe përfitim pension mujor
  Anëtari, krahas depozitimit të menjëhershëm, zgjedh të kontribuojë edhe në bazë mujore.

  Lexo më pak

  psionet-vec1-07

  Lexo më shumë

  Pagesë të menjëhershme kontributesh dhe pension mujor sipas viteve
  Në këtë opsion anëtari i cili është në moshën e pensionit, depoziton një shumë të menjëhershme dhe zgjedh të përfitojë një pension mujor, ndërkohë që asetet e mbetura në llogari vazhdojnë të investohen.

  Lexo më pak

  Keni Pyetje ?

  Shërbimi për klientët

  +355 4 22 33 308
  E hënë – E diel 24h
  > [email protected]

   Kërkesë për ofertë

   Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

   Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

   Përse nevojitet Pensioni Vullnetar?

   Gjatë rinisë shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e kujtuar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejtë, e duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet e pamjaftueshme shtetërore, të mendosh për pension vullnetar sa jeni të rinj është domosdoshmëri.

   Si paguhen kontributet për Pension Vullnetar?

   Kontributi për pension vullnetar mund të paguhet në bazë mujore, 3-mujore, 6-mujore, vjetore gjithashtu mund të paguhet edhe si shumë e menjëhershme.
   Kontributet e paguara depozitohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të hapura pranë bankës depozitare.
   Gjendja në llogarinë e anëtarit është shuma e kontribuar + fitimi nga investimi.

   Si tërhiqet Pensioni Vullnetar?

   E drejta për tërheqjen e pensionit pas plotësimit të moshës, bëhet në format:
   1. I menjëhershëm
   2. Në formën pensionit mujor

   Në çdo rast shumat e patërhequra për arsye të ndryshme janë pronë e trashëgimtarëve ligjorë.
   Gjendjen e llogarisë mund ta kontrolloni në çdo kohë në adresën www.fondisigal.com.al