Kreu » Sigurimi i jetës dhe Pension privat » Sigurimi i jetës me kursim

Sigurimi i jetës me kursim

Kursimi i parave shpesh herë duket i vështirë por nuk është i pamundur, veçanërisht nëse e planifikojmë në kohën dhe mënyrën e duhur.
Me paketat e sigurimit të jetës me kursim mund të siguroni jetën e të kurseni një shumë parash të cilën e përcaktoni vetë.

Sigurim Jetë me Kursim

Sot për Nesër

Pension privat i kombinuar me sigurimin e jetës

  “Sot për Nesër” është mënyrë kursimi (investimi) afatgjatë për të siguruar të ardhura të mjaftueshme, për një pension privat shtesë krahas atij shtetëror. Në rast fatkeqësie përgjatë periudhës së sigurimit, familjarët tuaj përfitojnë automatikisht të gjithë shumën e siguruar, në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë pavarësisht sesa këste janë paguar.

  Shembull **
  Mashkull 35 vjeç

  Primi Vjetor

  Shuma e siguruar (Lekë)*

   (Lekë)

  10 vjet

  15 vjet

  20 vjet

  50,000

  521,551

  854,906

  1,233,853

  70,000

  730,172

  1,196,868

  1,727,394

  100,000

  1,043,103

  1,709,812

  2,467,706

Shenim

*Shuma e siguruar në kontratë është shumë e garantuar, ndërkohë që shuma e përfitueshme në maturim mund të jetë më e lartë në varësi të të ardhurave nga investimi i fondeve në dispozicion. ** Në shembullin e mësipërm të dhënat janë indikative dhe në raste specifike ndryshojnë në varësi të kushteve të kontratës.
***Sipas kërkesave dhe nevojave të klientit, sigurimi i jetës me kursim mund të ofrohet I kombinuar dhe me sigurimin e Paaftesise nga aksidenti.


Sigurim i jetes me kursim

Kushtet e përgjithshme

Kushtet plotësuese

Formulari i aplikimit

Informacion për taksa e tatime

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Sigurim Jetë me Kursim

Kasa për Fëmijë

Depozitë kursimi për fëmijën e kombinuar me sigurimin e jetës së prindit.

  Është një mënyrë kursimi (investimi) afatgjatë për prindërit, të cilët duan të sigurojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre, në mënyrë që kur të rriten të kenë të ardhura të mjaftueshme për shkollim apo mundësi biznesi etj.

  Shembull **

  Babai 32 vjeç

  Nëna 27 vjeç

  Primi Vjetor

  Shuma e siguruar (Lekë)*

   (Lekë)

  10 vjet

  15 vjet

  18 vjet

  50,000

  519,829

  850,448

  1,070,125

  100,000

  1,039,659

  1,700,896

  2,140,249

  150,000

  1,559,488

  2,551,343

  3,210,374

Shenim

*Shuma e siguruar në kontratë është shumë e garantuar, ndërkohë që shuma e përfitueshme në maturim mund të jetë më e lartë në varësi të të ardhurave nga investimi i fondeve në dispozicion. ** Në shembullin e mësipërm shuma e siguruar do të jepet menjëherë me vdekjen e njërit nga pridërit. Të dhënat e mësipërme janë indikative dhe në raste specifike ndryshojnë në varësi të kushteve të kontratës.
***Sipas kërkesave dhe nevojave të klientit, sigurimi i jetës me kursim mund të ofrohet I kombinuar dhe me sigurimin e Paaftesise nga aksidenti.


Sigurim i jetes me kursim

Kushtet e përgjithshme

Kushtet plotësuese

Formulari i aplikimit

Informacion për taksa e tatime

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Sigurim Jetë me Kursim

Karta e Besnikërisë

Është një kombinim i sigurimit të jetës së punëmarrësit me një investim, një depozitë kursimi nga ana e punëdhënësit.

 • Depozitë kursimi për punonjësin ku kontributet paguhen nga punëdhënësi.
 • Nëse punonjësi qëndron në punë gjatë gjithë periudhës së rënë dakord në fund të periudhës ai përfiton të gjithë vlerën e kontribuar në vite nga punëdhënësi. Në të kundërt, punëdhënësi përfiton shumës e depozituar sipas specifikimeve të kontratës të cilën mund ta përdorë për punonjës të tjerë sipas interesave të biznesit.
 • Sipas ligjit Nr të ligjit 10 364, datë 16.12.2010 “Për tatimin mbi të ardhurat”, shpenzimet e sigurimit të jetës dhe shëndetit të konsiderohen si shpenzime të zbritshme.

Shenim

*Sipas kërkesave dhe nevojave të klientit, sigurimi i jetës me kursim mund të ofrohet I kombinuar dhe me sigurimin e Paaftesise nga aksidenti.


Sigurim i jetes me kursim

Kushtet e përgjithshme

Kushtet plotësuese

Formulari i aplikimit

Informacion për taksa e tatime

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Keni Pyetje

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: