Kreu » Pasuri Dhe Garanci » Sigurimet Financiare “Sigurimi i Bankave”

Sigurimet Financiare "Sigurimi i Bankave"

Është sigurimi që ofrohet për bankat, agjencitë e këmbimit, institucione të tjera financiare, por edhe për veprimtari të tjera që kanë qarkullim vlerash monetare:

Sigurimi i parave

Në Kasafortë

SIGAL UNIQA GROUP ASUTRIA merr përsipër t'ju dëmshpërblejë për humbjen apo dëmtimin e pasurisë, si rrjedhojë e vjedhjes përmes hyrjes dhe daljes forcërisht ose me dhunë nga objekti që ju do të siguroni.

Çfarë rreziqesh mbulohen?

Vjedhja dhe grabitja e vlerave monetare në:

 • Kasafortë
 • ATM
 • Sportele

Kush mund të sigurohet?

Ky sigurim aplikohet për bankat, shoqëritë e këmbimit valutor si dhe të gjitha shoqëritë e mëdha që mbajnë gjendje parash në ambjentet e tyre.

Sa kushton?

Tarifat për këtë sigurim ndryshojnë në varësi të mënyrës së mbajtjes së mjeteve monetare (lloji i kasafortes) dhe masave të sigurisë që ndërmerr institucioni.

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Sigurimi

Rreziku Kibernetik

Ky sigurim mbulon Bankën për humbjet si rezultat i dëmit kibernetik. Ndër rreziqet e siguruara përmendim:

• Mbulimi i detyrimit karshi klientëve për shkak të shkeljes së mbrojtjes së të dhënave dhe shkeljes së konfidencialitetit;
• Mbulimi i detyrimit karshi klientëve për shkak të dëmit kibernetik;
• Shërbimet e reagimit ndaj incidenteve kibernetike;
• Mbulimi i detyrimit për shkak të kushteve penale për pagesat elektronike;
• Mbulimi për humbjet e palës së parë si: Ndërprerja e aktivitetit tregtar, Plani i veprimit për të përmirësuar nivelin e sigurisë së informacionit;
• Mbulimi i shpenzimeve të procedimeve rregullatore si: Hetimet e brendshme; Procedimet rregullatore; Gjobat administrative si rezultat i shkeljes së mbrojtjes së të dhënave ose shkeljes së konfidencialitetit ose dëmit kibernetik;
• Mbulimi për menaxhimin e krizës si: Shpenzimet e njoftimit; Keshillimi Juridik; Konsultimet për krizën në marrëdhëniet me publikun; Shërbimet e konsulencës në rastin e shantazhit kibernetik;
Më shumëMë pak
Llogarit Riskun

Sigurimi i parave

Gjatë Transportit

Nëpërmjet kësaj kontrate, SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA ju mbulon në sigurim nga rreziku i vjedhjes dhe grabitjes së vlerave monetare gjatë transportit të tyre. Ne marrim përsipër t'ju dëmshpërblejmë për humbjen apo dëmtimin e pasurisë si rrjedhojë e vjedhjes apo grabitjes së vlerave monetare gjatë transportit, nën ruajtjen e punonjësve apo shoqërive transportuese.

Çfarë rreziqesh mbulohen?

Ky produkt konsiston në dëmshpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga vjedhja apo grabitja e vlerave monetare:

 • Gjatë Transportit
 • Nën Ruajtjen e Punonjësve
 • Nën Kujdesin e Shoqërive Transportuese

Kush mund të sigurohet?

Ky sigurim aplikohet për bankat, shoqëritë e këmbimit valutor si dhe të gjitha shoqëritë e mëdha që transportojnë shuma parash për aktivitetin e tyre.

Sa kushton?

Tarifat për këtë sigurim ndryshon në varësi të shumës së siguruar, mënyrës së transportit dhe masave të marra të sigurisë.

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Sigurimi i Përgjegjësisë

Drejtorëve dhe Oficerëve (D&O)

Kjo policë mbulon përgjegjësine personale të D&O për humbjet që ata shkaktojnë në kryerjen e aktivitetit të tyre dhe detyrave përkatëse. Normalisht humbjen e vuan kompania, por pretendimet e D&O mund të vijnë nga një sërë burimesh. Policat e D&O mbulojnë përgjegjësitë që vijnë nga “veprimet e kryera gabim”, por jo pandershmëri, mashtrim ose keqdashësi. Polica mbulon dëmet dhe kostot ligjore, por jo gjobat.

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Sigurimi Kompleks i Bankave

(BBB)

Çfarë rreziqesh mbulohen?

Përmes këtij produkti, mbulohen rreziqe si:

 • Pandershmëritë e Punonjësve
 • Paratë në Kasafortë & ATM
 • Paratë në Tranzit
 • Çeqet e Imituara
 • Paratë e Falsifikuara
 • Pajisjet dhe Inventari Ekonomik
 • Kutite e Depozitave

Kush mund të sigurohet?

Kjo kontratë ofron mbulim kompleks për Bankat dhe fondacionet e mikrokredive.

Sa kushton?

Tarifat për këtë produkt ndryshojnë në varësi të shumës së siguruar, masave e sigurise, numrit te punonjesve etj.

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Përgjegjësia Profesionale

Bankat (Dëmshpërblimi Profesional)

Ky sigurim mbulon Bankën për dëme të shkaktuara klientëve të saj në shërbimet e pagesave për përgjegjësinë që ka Banka ndaj ofruesit të shërbimit të llogarisë së shërbimit të pagesave ose përdoruesit të shërbimit të pagesave, që rezulton nga hyrja/aksesi i paautorizuar ose përdorimi i paautorizuar ose me qëllim mashtrimi i informacionit të llogarisë së pagesës.

Më shumëMë pak
Na Kontakto

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

+355 4 22 33 308
E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

  Cfare dokumentacioni paraqet klienti per aplikim:

  • CV te kompanise dhe stafit drejtues
  • Bilanci i dy viteve te fundit dhe kopje e Auditimit
  • Plotesimi i pyetesorit te aplikimit
  • Lista e punonjesve
  • Kopje e kontratave me shoqerite e ruajtjes fizike dhe transportuesit te parave.