Sigurimet e Garancive

SIGAL UNIQA lëshon garanci siguruese të cilat janë alternativa më e mirë krahasuar me ngurtësimin e mjeteve financiare për zhvillimin e biznesit. Përmes këtij produkti, për të gjitha kontratat dhe garancitë e siguruara SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA mbulon vlerën financiare të siguruar, në rast se ka shkelje ose mospërfundim të kontratës midis dy bizneseve.

Partneriteti me SIGAL, zgjidhja e duhur

Confident company manager giving working tasks to diverse teamworkers

Garanci Oferte

Garantimi i palës ofertuese për paraqitjen e ofertes se te Siguruari pranë Autoritetit kontraktor; Garanton per integritetin e kompanise qe nese ajo rezulton fituese ne tender atehere do te lidhe kontraten.

Closeup of business people shaking hands outdoors. Business man and woman wearing formal clothes and sitting at table with papers. Agreement concept.

Garanci Kontrate

Produkt i nevojshëm për palët pjesëmarrëse në një kontratë të caktuar, shkelja e së cilës çon në lindjen e detyrimeve të ndryshme

The business people working together at table. The meeting or summit concept

Garanci Paradhënie

Çdo firmë mund të marrë paradhënie nga Autoriteti Kontraktor për zbatimin e kontratës dhe për çdo shumë që i paguan kontraktuesit, ky autoritet i kërkon një garanci.

Hr managers interviewing female job applicant.

Garanci Doganore

SIGAL UNIQA garanton per integritetin e personit fizik/juridik karshi Drejtorise se Pergjithshme te Doganave ne perputhje me ligjet dhe rregullat qe I kerkohen nga DPD per dhenie licence/leje ushtrimi veprimtarie per: Magazine Doganore dhe Agjensi Doganore.

Business meeting in an office, female team leader and two young men discussing business affairs using gadgets and notebook

Garanci Cilësie

Sigal e ofron keto sherbim per te garantuar se nje firme ndertimi, sherbimi etj do te kryeje punimet materiale sipas cilese se kontraktuar, sipas konstruksionit, funksioneve etj te kontraktuara deri ne perfundimin e objektit apo projektit. Ne cdo rast difekti, SIGAL garanton zevendesimin e material apo te punimeve te rezultuara si jashte standartit te kontrates deri ne limitet/shumen e percaktuara ne garanci.

Sa kushton?

Primet vjetore për Sigurimet e  Garancive variojne nga 0.5% deri në 6 % e shumës së siguruar ne varesi te riskut qe ka klienti.

Cfare dokumentacioni paraqet klienti per aplikim:

 • QKR te kompanise
 • CV te kompanise dhe stafit drejtues
 • Bilanci i dy viteve te fundit
 • Plotesimi i pyetesorit te aplikimit

A ka kompani qe nuk mund ta marrin kete sigurim?

 • Te gjitha kompanite qe kane bilanc negativ (me humbje) nuk mund te sigurohen nga SIGAL.
 • Cdo kompani qe ka deme ne periudha te meparshme ose nuk ka treguar integritet ne zbatimet e kontratave nuk mund te sigurohet.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA