Kreu » Pasuri Dhe Garanci » Sigurimet e Garancive

Sigurimet e Garancive

SIGAL UNIQA lëshon garanci siguruese të cilat janë alternativa më e mirë krahasuar me ngurtësimin e mjeteve financiare për zhvillimin e biznesit. Përmes këtij produkti, për të gjitha kontratat dhe garancitë e siguruara SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA mbulon vlerën financiare të siguruar, në rast se ka shkelje ose mospërfundim të kontratës midis dy bizneseve.

Garanci Oferte

Garantimi i palës ofertuese për paraqitjen e ofertes se te Siguruari pranë Autoritetit kontraktor; Garanton per integritetin e kompanise qe nese ajo rezulton fituese ne tender atehere do te lidhe kontraten.

Na Kontakto

Garanci Kontrate

produkt i nevojshëm për palët pjesëmarrëse në një kontratë të caktuar, shkelja e së cilës çon në lindjen e detyrimeve të ndryshme

Na Kontakto

Garanci Paradhënie

Çdo firmë mund të marrë paradhënie nga Autoriteti Kontraktor për zbatimin e kontratës dhe për çdo shumë që i paguan kontraktuesit, ky autoritet i kërkon një garanci.

Na Kontakto

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

  Garanci Doganore

  SIGAL UNIQA garanton per integritetin e personit fizik/juridik karshi Drejtorise se Pergjithshme te Doganave ne perputhje me ligjet dhe rregullat qe I kerkohen nga DPD per dhenie licence/leje ushtrimi veprimtarie per: Magazine Doganore dhe Agjensi Doganore.

  Na Kontakto

  Garanci Cilësie

  Sigal e ofron keto sherbim per te garantuar se nje firme ndertimi, sherbimi etj do te kryeje punimet materiale sipas cilese se kontraktuar, sipas konstruksionit, funksioneve etj te kontraktuara deri ne perfundimin e objektit apo projektit. Ne cdo rast difekti, SIGAL garanton zevendesimin e material apo te punimeve te rezultuara si jashte standartit te kontrates deri ne limitet/shumen e percaktuara ne garanci.

  Na Kontakto

  Keni Pyetje ?

  Shërbimi për klientët

  +355 4 22 33 308
  E hënë – E diel 24h
  > [email protected]

   Kërkesë për ofertë

   Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

   Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme:

   Sa kushton?

   Primet vjetore për Sigurimet e  Garancive variojne nga 0.5% deri në 6 % e shumës së siguruar ne varesi te riskut qe ka klienti.

   Cfare dokumentacioni paraqet klienti per aplikim:

   • QKR te kompanise
   • CV te kompanise dhe stafit drejtues
   • Bilanci i dy viteve te fundit
   • Plotesimi i pyetesorit te aplikimit

   A ka kompani qe nuk mund ta marrin kete sigurim?

   • Te gjitha kompanite qe kane bilanc negativ (me humbje) nuk mund te sigurohen nga SIGAL.
   • Cdo kompani qe ka deme ne periudha te meparshme ose nuk ka treguar integritet ne zbatimet e kontratave nuk mund te sigurohet.