Kreu » Shërbime dhe Kontakte » Ne Rast Demi

Si te veproni ne rast demit?

Informohuni mbi procedurat që duhen ndjekur për të raportuar shpejt dhe thjeshtë dëmin që keni pësuar.

Sigurimet e automjetit

Nëse keni sigurimin TPL të automjetit dhe jeni përfshirë në një aksident, dokumentacioni për dëmshpërblim që duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike nëDrejtorinë e Përgjithshme është:

 • Kërkesa për dëmshpërblim;
 • Proces verbali i konstatimit të shkeljes nga Policia Rrugore për ngjarjen ose vendimi i formës së prerë i gjykatës (Vendimi i Prokurorisë për ngjarjen), kur në aksident rezultojnë dëme shëndetësore;
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes;
 • Foto të mjeteve/objektit të përfshira në aksident;

Formulari i Vertetimit miqësore të ngjarjes

 • Leja e qarkullimit të mjetit/dokument pronësie objekti;
 • Policën e sigurimit të mjetit të dëmtuar;
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit;
 • Certfikata e kontrollit teknik;
 • Autorizim përdorimi (nëse nuk është pronar i mjetit);
 • Autorizim përfaqësimi për të kryer procedurat;
 • Deklarata e të dëmtuarit;

Çdo dokument tjetër që kërkohet nga siguruesi.

NE RAST DEMI SIGURIMI I AUTOMJETIT KASKO

Nëse keni sigurimin KASKO të automjetit dhe jeni përfshirë në një aksident, dokumentacioni për dëmshpërblim që duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme është:

 • Kërkesa për dëmshpërblim;
 • Njoftimin e siguruesit pë rastin e dëmit (tel. fax. e-mail)
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes;
 • Deklarata e të dëmtuarit;

Dokumentat e mjetit përfitues:

 • Lejen e qarkullimit;
 • Policat e sigurimit: TPL + KASKO;
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit;
 • Certifikata e kontrollit teknik;

Çdo dokument tjetër që kërkohet nga Siguruesi.

NE RAST DEMI SIGURIMI I AUTOMJETIT MINIKASKO

Nëse keni sigurimin MINIKASKO të automjetit dhe jeni përfshirë në një aksident, dokumentacioni për dëmshpërblim që duhet të dorëzoni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve Motorike në Drejtorinë e Përgjithshme është:

 • Kërkesa për dëmshpërblim;
 • Proces verbali i Policisë Rrugore
 • Njoftimin e siguruesit pë rastin e dëmit (tel. fax. e-mail)
 • Fotografi të mjetit/mjeteve të përfshira në aksidente, në vendin e ngjarjes;
 • Deklarata e të dëmtuarit;
 • Dokumentat e mjetit përfitues:

Dokumentat e mjetit përfitues:

 • Lejen e qarkullimit;
 • Policat e sigurimit: TPL + MINIKASKO;
 • Dëshmi e aftësisë për drejtimin e mjetit;
 • Certifikata e kontrollit teknik;
 • Çdo dokument tjetër që kërkohet nga Siguruesi.

Sigurimet e jetës

Në rast dëmi Sigurimet e Jetës së Kombinuar me Afat

Nëse jeni siguruar me Jetë me Afat e kombinuar pranë SIGAL Life UNIQA Group AUSTRIA, ju lutem plotësoni dokumentet e mëposhtëm dhe dorëzojini pranë Departamentit trajtimit të dëmeve të Sigurimit të Jetës në Drejtorinë e Përgjithshme.

Dokumentaciioni ne rast ndodhje të ngjarjes së siguruar
Njoftimi i ngjarjes së sigurimit Humbje Jete
Njoftimi i ngjarjes së sigurimit Sëmundje Kritike
Njoftimi i ngjarjes së sigurimit për Paaftësi nga aksidentet

Sigurimet e pronës

NE RAST DEMI SIGURIMI I PASURISE

Nëse keni siguruar pasurinë tuaj tek SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe keni pësuar një dëm ju lutem plotësoni deklaratën e dëmit dhe dorëzojeni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve të Pasurisë.

Shkarkoni formularin

NE RAST DEMI SIGURIMI I PERGJEGJESISE

Nëse keni Sigurimin e Përgjegjësisë tek SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe keni pësuar një dëm ju lutem plotësoni deklaratën e dëmit dhe dorëzojeni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve të Pasurisë.

Shkarko Formularin

NE RAST DEMI SIGURIMI C.A.R.

Nëse keni Sigurimin C.A.R. tek SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe keni pësuar një dëm ju lutem plotësoni deklaratën e dëmit dhe dorëzojeni pranë Departamentit të trajtimit të dëmeve të Pasurisë.

Shkarko Formularin

NE RAST DEMI SIGURIMI NGA AKSIDENTET

Nëse jeni siguruar nga aksidentet personale pranë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA dhe jeni aksidentuar, ju lutem plotësoni njoftimin e ngjarjes së siguruar dhe dorëzojeni pranë Departamentit trajtimit të dëmeve të Shëndetit në Drejtorinë e Përgjitshme.

Shkarko Formularin