Blog

Cilat janë 10 sfidat kryesore të shëndetit publik në 2023?

Studimet e fundit kanë nxjerrë në pah 10 sfidat kryesore të shëndetit publik përgjatë vitit 2023.

Raportet kanë publikuar 10 prioritetet globale të shëndetit publik, duke i identifikuar: 1)sistemet shëndetësore, 2)krizat e shëndetit mendor, 3)shëndeti riprodhues dhe ai seksual, 4)kequshqyerjen dhe sigurinë ushqimore, 5)diabeti, 6)kanceri, 7)ndotja e mjedisit, 8)abuzimi me substancat, 9)sëmundjet infektive dhe 10)ndryshimi i klimës.

 

Pandemia Covid-19 ka zbuluar dobësi kritike në sistemet shëndetësore në të gjithë vendet, pavarësisht nga nivelet e të ardhurave. Aksesi adekuat në sistemet shëndetësore është një kërcënim për shëndetin, me të paktën gjysmën e popullsisë globale që nuk ka akses në shërbimet thelbësore të kujdesit shëndetësor.

Sfidat në sistemet e kujdesit shëndetësor ndryshojnë në vende të ndryshme, por është thelbësor për të trajtuar në mënyrë efektive dhe holistike këto çështje.

 

Shëndeti mendor dhe abuzimi me substancat

Shëndeti mendor dhe çrregullimet e lidhura me to nuk janë një prioritet shëndetësor global. Megjithatë, shqetësimet për shëndetin mendor janë rritur për shkak të pandemisë Covid-19, me një incidencë më të lartë se kanceri.

Përdorimi i substancave vlerësohet të shkaktojë mbi 8 milionë vdekje në vit. Përdorimi i këtyre substancave rezultoi në një humbje prej rreth 42 milionë vitesh jetë të shëndeshme në vitin 2017, duke reflektuar 1.3% të barrës globale të sëmundjeve.

 

Sëmundjet infektive, kequshqyerja dhe siguria ushqimore

Shtrirja në rritje e sëmundjeve infektive garanton përditësimin e cilësisë së shërbimeve në ofrimin e kujdesit shëndetësor. Kujdesi shëndetësor parësor funksional dhe elastik mund të nxisë shërbimet shëndetësore që synojnë parandalimin e sëmundjeve infektive.

Kequshqyerja prek rreth 29% të popullsisë së botës dhe mbetet një shqetësim i rëndësishëm për fëmijët. Kequshqyerja ka qenë e lidhur me faktorë të ndryshëm socio-ekonomikë, duke përfshirë aksesin e kufizuar në ushqime të shëndetshme dhe mungesën e përgjithshme të vetëdijes për dietat e shëndetshme.

Siguria e ushqimit është një tjetër problem global lidhur me sigurinë shëndetësore. Si rezultat, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) zbuloi Strategjinë Globale për Sigurinë Ushqimore 2022-30 në tetor 2022, duke theksuar qasjen “Një Shëndet”. Kjo strategji përfshin komunikimin dhe bashkëpunimin për të identifikuar dhe adresuar rreziqet e sigurisë dhe për të zbatuar mbikëqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut për të zbuluar, parandaluar dhe përgjigjur sëmundjeve që vijnë nga ushqimi.

 

Shëndeti seksual dhe riprodhues

Sfidat e rëndësishme në të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues (SRHRs) përfshijnë dhunën me bazë gjinore, edukimin joadekuat gjithëpërfshirës seksual, martesat e hershme, shtatzëninë adoleshente, shëndetin e nënës, infeksionet seksualisht të transmetueshme, infertilitetin, abortin e pasigurt, kanceret riprodhuese dhe akses të dobët në shërbimet SRHR. Prandaj, arritja e mbulimit universal shëndetësor përmes aksesit më të mirë në SRHR është e nevojshme për përmirësimin e rezultateve demografike dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.

 

Ndotja e mjedisit dhe ndryshimet klimatike

Ndotja e mjedisit kërcënon njerëzit, kafshët e egra dhe habitatet e tyre. Aktivitetet njerëzore shkaktojnë ndotje të tokës, ajrit dhe ujit, veçanërisht në vendet në zhvillim. Efektet e pafavorshme shëndetësore të metaleve të rënda toksike në karburantet dhe produktet e bojës mbeten një kërcënim i rëndësishëm në vendet që ende nuk kanë adoptuar alternativa.

OBSH-ja e ka njohur ndryshimin e klimës si kërcënimin më të rëndësishëm për shëndetin e njerëzimit në afat të ndërmjetëm. Sëmundje të ndryshme po shfaqen ose rishfaqen në disa rajone. Ndryshimet klimatike shpesh shkaktojnë katastrofa mjedisore.

 

Kanceri dhe diabeti

Kanceri është globalisht shkaku kryesor i vdekjeve. Parandalimi i vdekshmërisë së lidhur me kancerin është një nga qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Zbulimi i duhur dhe në kohë i kancerit, i ndjekur nga terapi efektive, mund të ruajë cilësinë e jetës së individëve të prekur.

Diabeti është një gjendje dobësuese që prek rëndë njerëzit, sistemet e kujdesit shëndetësor dhe ekonominë. Pavarësisht lidhjes së gjatë midis diabetit dhe obezitetit/mbipeshës, prevalenca e diabetit ka ardhur në rritje te individët me peshë normale, duke paraqitur një sfidë unike.

 

identifikimi i sfidave kryesore të shëndetit publik është kritik për ofrimin e shëndetit efektiv dhe të qëndrueshëm. Një prioritet më i madh, financim, bashkëpunim dhe bashkëpunim janë thelbësore për të arritur objektivat e kujdesit shëndetësor universal për vitin 2030. Përpjekjet globale duhet të nisin përpara se këto sfida të shndërrohen në emergjenca të shëndetit publik.