Lajme

2023, vit i suksesshëm për “UNIQA”-n: Primet u rritën me 10%, fitimet para taksave deri në 426 milionë euro

  • Raporti i kombinuar është përmirësuar nga 91.7% në 89.4%
  • Rritje e propozimit të dividendit prej 0.57 euro për aksion

Gjatë prezantimit të bilancit paraprak për vitin 2023, “UNIQA Insurance Group AG” njofton rritje të fortë të primeve dhe fitimeve.

Sipas kompanisë me seli në Vjenë, primet e shkruara u rritën me 9.7% duke arritur në 7,185.6 milionë euro, dhe fitimet para taksave ishin 426.4 milionë euro mbi pritjet.

“Vitin e kaluar 2023, kemi bërë pagesa të larta të dëmeve të lidhura me katastrofat natyrore, kryesisht për stuhitë e ndodhura në korrik dhe gusht.

Megjithatë, viti 2023 ishte një tjetër vit financiar i suksesshëm: ne ishim përsëri në gjendje të rriteshim ndjeshëm si grup dhe të rrisnim më tej fitimet tona. Kompanitë tona në EQL po zhvillohen në mënyrë të shkëlqyer dhe po japin një kontribut të konsiderueshëm në rritjen e përfitimit tonë”, shprehet Andreas Brandstetter, CEO i “UNIQA Insurance Group”.

UNIQA investon në ekosistemin e kujdesit shëndetësor

Sipas Brandstetter, “ekosistem i zgjeruar i shëndetit” është veçanërisht i rëndësishëm:

“Në Austri, 1.4 milionë klientë tashmë na besojnë shëndetin e tyre dhe me rreth 44% ne jemi lideri i tregut në sigurimet shëndetësore. Me investime të larta në ekosistemin shëndetësor nën markën Mavie, ne kemi një qëllim të madh:  të mbështesim 17 milionë klientët tanë në çështjen më të rëndësishme – shëndetin e tyre – në të gjitha situatat e jetës”.

Për fat të mirë, austriakët priren të jetojnë më gjatë dhe më gjatë. Në mënyrë që ata ta shijojnë këtë në nivel personal dhe në të njëjtën kohë të mos mbingarkojnë sistemin shëndetësor, ne po përpiqemi të ofrojmë shërbime inovative në lidhje me shëndetin dhe parandalimin me Mavie”, thekson Brandstetter.

Shifrat kryesore paraprake të Grupit për vitin 2023 në detaje

“UNIQA Insurance Group AG” raporton në përputhje me standardet e reja të kontabilitetit SNRF 9 dhe SNRF 17, të cilat janë zbatuar që nga 1 janari 2023. Vlerat krahasuese për vitin 2022 jepen gjithashtu në përputhje me SNRF 9/17.

Një zhvillim pozitiv i qëndrueshëm mund të shihet në primet e shkruara nga “UNIQA Insurance Group AG”, duke përfshirë pjesën e kursimeve të sigurimit të jetës të lidhur me njësinë dhe të lidhur me indeksin, i cili u rrit me 9.7% në 7,185.6 milion euro në 2023 (2022: 6,548.7 milion euro).

Qarkullimi i sigurimeve, të ardhurat nga nënshkrimi sipas SNRF 17,  të Grupit u rrit me 12.1% në 5,994.1 milionë euro në vitin 2023 (2022: 5,346.9 milionë euro).

Këtu kontribuan të gjitha linjat dhe segmentet: sigurimi i pronës dhe viktimave u rrit me 12.9% në vitin 2023, sigurimi shëndetësor me 8.3 %  dhe sigurimi i jetës me 14.2 %.

Në Austri, shitjet e sigurimeve u rritën me 8,6% duke arritur në 3,519,0 milionë euro në vitin 2023 (2022: 3,240,7 milionë euro), në kompanitë ndërkombëtare me 15,3% në 2,429,9 milionë euro (2022: 2,107,7 milionë euro).

Rezultati i investimit u rrit në 588.8 milionë euro në vitin 2023 (2022: 179.8 milionë euro).

Fitimi para taksave i Grupit UNIQA u përmirësua në 426.4 milionë euro (2022: 421.7 milionë euro sipas SNRF 4*). Biznesi ndërkombëtar, në të cilin Rusia nuk përfshihet më, po jep një kontribut veçanërisht pozitiv në këtë.

Rezultati i konsoliduar (pjesa e rezultatit të periudhës që i atribuohet aksionerëve të UNIQA Insurance Group AG) u rrit me 18.3% në 302.7 milionë euro (2022: 256.0 milionë euro).

Kthimi nga kapitali (fitimet për periudhën nga operacionet e vazhdueshme në raport me kapitalin mesatar, duke përjashtuar pakicat) u rrit në 14.1 përqind në vitin raportues (2022: 11.6%). Kjo llogaritje nuk merr parasysh efektin e shitjes së planifikuar të kompanisë ruse (rezultat nga operacionet e ndërprera (pas taksave).

Raporti i kapitalit rregullator sipas Solvency II, i cili konsiderohet si tregues i kapitalizimit, ishte në një nivel të lartë në UNIQA më 31 dhjetor 2023, rreth 255% (2022: 246%).

Rezultatet në fushat e biznesit

Sigurimi i pasurisë dhe viktimave

Primet e shkruara në sigurimin e pasurisë dhe viktimave u rritën me 14.4% në 4,214.3 milion euro në 2023 (2022: 3,683.0 milion euro). Faktorët vendimtarë ishin performanca e mirë e shitjeve dhe rregullimet e indeksit.

Pavarësisht barrës së lartë të humbjeve të lidhura me motin, veçanërisht për shkak të stuhive korrik dhe gusht të kaluar, dhe humbje të mëdha të konsiderueshme, raporti i kombinuar bruto (raporti i kombinuar bruto) në sigurimin e pronës dhe viktimave u rrit në 91.7% në periudhën raportuese 89.4% mund të të përmirësohet. Një rol të rëndësishëm në këtë luan zhvillimi shumë i mirë i nënshkrimit të biznesit ndërkombëtar.

Sigurimi i shëndetit dhe jetës

Në sigurimet shëndetësore, primet e shkruara u rritën me 8,8% në 1,388,1 milionë euro në periudhën raportuese (2022: 1,275,9 milionë euro). Për këtë rritje në masë të madhe është edhe zhvillimi pozitiv në biznesin e ri.

Në sigurimin e jetës, primet e shkruara, duke përfshirë pjesën e kursimeve të sigurimit të jetës të lidhur me fonde dhe me indeks, ranë lehtësisht me 0.4% në 1,583.2 milion euro në 2023 (2022: 1,589.8 milion euro).

Marzhi i ri i biznesit të Grupit UNIQA (në sigurime shëndetësore dhe të jetës, si dhe në biznesin e pensioneve) ishte 5.1% në vitin 2023 me një vlerë të re biznesi prej 160 milionë euro.

Marzhi i shërbimit kontraktual u ul në 5,266.3 milionë euro më 31 dhjetor 2023 (31 dhjetor 2022: 5,411.0 milionë euro). Ky zë i bilancit, i ri që nga SNRF 17, përfaqëson fitimet e pritshme në të ardhmen nga kontratat e sigurimit.

Perspektiva e kompanisë

Për vitin financiar 2024, i fundit i programit tonë strategjik “UNIQA 3.0 – Mbjellja e së ardhmes”, ne po përqendrohemi në përmirësimin e mëtejshëm të biznesit tonë kryesor të sigurimeve në dy tregjet tona vendase, Austri dhe EQL.

Pritjet për një rritje të fortë në sigurimet e pronës dhe shëndetit bazohen në aktivitetet e synuara të shitjes, si dhe në rregullimet që lidhen me inflacionin dhe zhvillimet e indeksit.

Megjithatë, në vitin financiar 2024 ne vazhdojmë të presim shpenzime të larta për shërbimet në sigurimet e pronës dhe shëndetësore si dhe – për shkak të inflacionit – në fushën e kostos së përgjithshme. Prandaj është thelbësore të ruhet disiplina strikte e kostos dhe të bëhen vazhdimisht optimizime në menaxhimin e kostos.

Bazuar në një raport të aftësisë paguese prej të paktën 170%, ne përpiqemi t’i lejojmë aksionerët tanë të marrin pjesë në suksesin e kompanisë sonë në mënyrë progresive, pra me pagesat e dividentëve në rritje çdo vit.

Raporti i pagesës do të mbetet i pandryshuar deri në 60%.

Këto parashikime janë subjekt i ndikimeve të mundshme negative në rezultatet tona të konsoliduara, të cilat mund të lindin nga trazirat gjeopolitike dhe pasiguritë e shoqëruara për tregjet globale të kapitalit, nga një mjedis i paqëndrueshëm i normave të interesit, zhvillimi i inflacionit në përgjithësi dhe, mbi të gjitha, nga rritja pretendon pagesa si rezultat i katastrofave natyrore. Në lidhje me këtë, ne presim që përfitimi ynë i synuar të jetë në nivelin e vitit 2023.

Kurt Svoboda, CFO i “UNIQA Insurance Group” shpjegon me detaje rezultatet e 2023-shit:

SIGAL UNIQA, PJESË E “UNIQA Insurance Group”

Prej marsit 2007, SIGAL UNIQA është pjesë e “UNIQA Insurance Group”, një kompani e themeluar në vitin e largët 1811 dhe pjesë e tregut të sigurimeve në 17 shtete të ndryshme të kontinentit, numëron mbi 16 milionë klientë ndërsa është vlerësuar nga “Standard & Poor’s” me “A”.

Me një shtrirje të aktivitetit të saj në shtete të ndryshme të Europës, ku fliten gjuhë të ndryshme, ”UNIQA Insurance Group” është një komunitet që jeton dhe punon nëpërmjet diversitetit ku të gjitha tregjet lidhen nën slloganin e përbashkët “jetojmë më mirë së bashku”.

Por me qëllimin që motoja e Grupit të mos mbesë thjesht një premtim por të jetë e mbushur me veprime, mbi 2000 punonjësit e SIGAL UNIQA Group Austria në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut janë çdo ditë pranë mbi 1,2 milionë klientëve jo vetëm për ti marrë primin por për të qenë pranë tyre atëherë kur ata kanë më shumë nevojë.

Ndaj dhe kompania, pavarësisht viteve që kalojnë dhe shtimit të aktorëve në treg, vijon të mbetet emri më i madh dhe i besuar i sigurimeve.