Kreu » Life & Pension » Private Pension

Private Pension

Fondi i Pensionit Vullnetar SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit. Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni vullnetar i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.
• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së anëtarësimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të anëtarit

Për më shumë informacioni klikoni në faqen zyrtare të Fondit të Pensioneve SIGAL: www.fondisigal.com.al

psionet-vec1-01

Lexo më shumë

Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
Në këtë opsion vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

Lexo më pak

psionet-vec1-02

Lexo më shumë

Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
Në këtë opsion vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

Lexo më pak

psionet-vec1-03

Lexo më shumë

Pagesa mujore me vlerë të caktuar dhe përfitim të menjëhershëm
Ky opsion ofron pagesa të përmuajshme të kontributeve dhe përfitime të menjëhershme të aseteve në moshën e pensionit.

Lexo më pak

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Free consultation request

  We will get back to you as soon as possible.

  Please fill in the fields below

  psionet-vec1-04

  Lexo më shumë

  Pagesë e menjëhershme dhe pension mujor
  Në këtë opsion periudha e investimit është e barabartë me periudhën e përfitimit të pensionit mujor.

  Lexo më pak

  psionet-vec1-05

  Lexo më shumë

  Pagesë të menjëhershme kontributesh dhe përfitim të menjëhershëm
  Në këtë opsion anëtari depoziton një shumë të caktuar dhe zgjedh ta tërheqë menjëherë në moshën e pensionit.

  Lexo më pak

  psionet-vec1-06

  Lexo më shumë

  Pagesë të menjëhershme  e shoqëruar me kontribut mujor në vijim dhe përfitim pension mujor
  Anëtari, krahas depozitimit të menjëhershëm, zgjedh të kontribuojë edhe në bazë mujore.

  Lexo më pak

  psionet-vec1-07

  Lexo më shumë

  Pagesë të menjëhershme kontributesh dhe pension mujor sipas viteve
  Në këtë opsion anëtari i cili është në moshën e pensionit, depoziton një shumë të menjëhershme dhe zgjedh të përfitojë një pension mujor, ndërkohë që asetet e mbetura në llogari vazhdojnë të investohen.

  Lexo më pak

  Keni Pyetje ?

  Shërbimi për klientët

  +355 4 22 33 308
  E hënë – E diel 24h
  > [email protected]

   Free consultation request

   We will get back to you as soon as possible.

   Please fill in the fields below

   Përse nevojitet Pensioni Vullnetar?

   Gjatë rinisë shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e kujtuar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejtë, e duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet e pamjaftueshme shtetërore, të mendosh për pension vullnetar sa jeni të rinj është domosdoshmëri.

   Si paguhen kontributet për Pension Vullnetar?

   Kontributi për pension vullnetar mund të paguhet në bazë mujore, 3-mujore, 6-mujore, vjetore gjithashtu mund të paguhet edhe si shumë e menjëhershme.
   Kontributet e paguara depozitohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të hapura pranë bankës depozitare.
   Gjendja në llogarinë e anëtarit është shuma e kontribuar + fitimi nga investimi.

   Si tërhiqet Pensioni Vullnetar?

   E drejta për tërheqjen e pensionit pas plotësimit të moshës, bëhet në format:
   1. I menjëhershëm
   2. Në formën pensionit mujor

   Në çdo rast shumat e patërhequra për arsye të ndryshme janë pronë e trashëgimtarëve ligjorë.
   Gjendjen e llogarisë mund ta kontrolloni në çdo kohë në adresën www.fondisigal.com.al