Marina

Gjithçka që ju nevojitet për të qëndruar të sigurt në rrugë.

Llogarit ne pak minuta sa shkon siguracioni kasko i mjetit lundrues

osiguranje_plovila_130

Mjetet e vogla lundruese

Sigurimi i pergjegjesise ndaj paleve te treta per mjetet e vogla lundruese.

 • Ligji nr. 10076 datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, këtu më poshtë do të quhet shkurtimisht Ligji. Rregullorja e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare miratuar me vendimin nr. 53, datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit.
 • Kushtet e Përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të motorëve të ujit (JET),skafeve,yachtet,motobarka, për përgjegjësinë ndaj palëve të treta
12037996_875412102579260_8820738104465840306_n

Sigurimi Kasko / HULL

Sigurimi kasko i mjetit lundrues mbulon:

 • Të gjitha rreziqet të humbjeve apo dëmtimeve fizike që shkaktohen nga aksidente që përfshijnë edhe vjedhjen
 • Ai gjithashtu mbulon dëmtimin e makinerive dhe pajisjeve dhe aparateve të tjera të instaluara në anije. Shuma e dëmshpërblimit deri në shumën e siguruar.
Cargo-insurance

Sigurimi i mallit në transport

Siguroni mallin nga te gjitha rreziqet gjate transportit:

 • Tokësor
 • Ajror
 • Detar
foto-biznes-mall-ne-trasport

Sigurimi i pergjegjesise transportuesit (CMR)

Dëmshpërblenë të Siguruarin kundrejt përgjegjësisë ligjore të të Siguruarit si transportues, sipas kushteve të kësaj kontrate sigurimi të bazuara në Konventën për Kontratën e Transportit Ndërkombëtar të Mallrave me Rrugë Tokësore (C.M.R.)Gjeneve 19 maj 1956,ligji shqiptar nr 9503 dt.3 prill 2006 dhe protokolli i Konventes CMR 5 korrik 1978 aderuar nga republika e Shqiperise me ligjin nr 9624 date 16 tetor 2006.

 • Humbje, shkatërrime, zjarr
 • Dëmtime aksidentale të mallrave dhe/ose kontenierëve (duke përfshirë të gjitha mjetet në kujdesin, kontrollin apo ruajtjen e të Siguruarit) që vijnë si rezultat i veprimeve apo mosveprimeve të transportuesit.
Cruise ship liner leaves in the open ocean

Sigurimi P&I (Përgjegjësia Ligjore ndaj Palëve të Treta)

Përgjegjësia ligjore për palët e treta ofron mbrojtje dhe dëmshpërblim në rastet kur:

 • Siguruesi bie dakord të dëmshpërblejë të siguruarin për çdo shumë të paguar nga i siguruari ndaj një personi tjetër (palë e tretë), për shkak se është ligjërisht përgjegjës, si pronar i anijes, për çdo aksident të ndodhur gjatë periudhës së mbulimit me sigurim, për çdo dëm apo humbje.
 • Siguruesi bie dakord të dëmshpërblejë të siguruarin për ngjarje, që kanë ndodhur brenda periudhës së mbulimit.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA