Kërkese per Rimbursim

Sigurimi nga Aksidentet mbulon paaftësinë e përkohshme, paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës të siguruarit të shkaktuar nga aksidente të ndryshme të mundshme.

Loading