Kreu » Sigurimi i jetës dhe Pension privat » Sigurimi i jetës

Sigurimi i jetës

Ngjarje të papritura mund të ndodhin në çdo kohë dhe janë pjesë e përditshmërisë tonë. Me sigurimin e jetës përfitoni mbrojtje
financiare dhe qetësi mendjeje në rast fatkeqësie.

Për më shumë informacione klikoni në faqen zyrtare të SIGAL Life UNIQA Group Austria: www.sigallife.al

Sigurimi i jetës për kredi

Sigurimi i Jetës për Kredi ofrohet për personat që marrin kredi në bankë dhe i mbron ata dhe familjarët nga rrreziku i mos shlyrjes së hua-së si pasojë e humbjes së jetës së kredimarrësit. Ky sigurim garanton çlirimin e familjes të të siguruarit apo ortakëve të biznesit nga detyrimi bankar, pasi SIGAL Life UNIQA merr përsipër,në rast humbje jete,të shlyejë shumën e pakthyer të kredisë, duke lehtësuar në këtë mënyrë detyrimin financiar që do të rëndonte mbi ta.

 • Mbrojtje për familjen
 • Sigurim jete për të shlyer kredinë

Sigurim i jetës për Hua

Kushtet e përgjithshme

Formulari i aplikimit

Informacion për taksa e tatime

Na Kontakto

Sigurimi i Jetës i Kombinuar me Afat

Përmes Sigurimit të Jetës së Kombinuar me Afat përfitohet pagesë 100% të shumës së sigurimit për familjarët, në formën e një shume të vetme dhe të menjëhershme, nëse i siguruari humb jetën brenda periudhës së sigurimit.

Ky sigurim mund të kombinohet me mbulime shtesë, si:

 • Sëmundje Kritike
 • Aksidente Personale
 • Sigurimi Shëndeti “Cash Plan”

Sigurim i jetës me afat dhe i kombinuar

Kushtet e përgjithshme

Formulari i aplikimit

Informacion për taksa e tatime

Na kontakto

Keni Pyetje ?

Shërbimi për klientët

Tel: +355 4 22 33 308
Whatsapp: +355 68 606 2829
Dëmet Motorike: +355 68 408 8436
Nr Jeshil: 0800 31 31

E hënë – E diel 24h
> [email protected]

  Kërkesë për ofertë

  Ne do të kthehemi tek ju sa më shpejt të jetë e mundur.

  Ju lutemi plotësoni fushat e mëposhtme: