Pension Vullnetar

Fondi i Pensionit Vullnetar SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit.
Për më shumë informacioni klikoni në faqen zyrtare të Fondit të Pensioneve SIGAL

Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni vullnetar i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.

• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së anëtarësimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të anëtarit

Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
Në këtë opsion vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
Në këtë opsion vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor.

Pagesa mujore me vlerë të caktuar dhe përfitim të menjëhershëm
Ky opsion ofron pagesa të përmuajshme të kontributeve dhe përfitime të menjëhershme të aseteve në moshën e pensionit.

Pagesë e menjëhershme dhe pension mujor
Në këtë opsion periudha e investimit është e barabartë me periudhën e përfitimit të pensionit mujor.

Pagesë të menjëhershme kontributesh dhe përfitim të menjëhershëm
Në këtë opsion anëtari depoziton një shumë të caktuar dhe zgjedh ta tërheqë menjëherë në moshën e pensionit.

Pagesë të menjëhershme  e shoqëruar me kontribut mujor në vijim dhe përfitim pension mujor
Anëtari, krahas depozitimit të menjëhershëm, zgjedh të kontribuojë edhe në bazë mujore.

Pagesë të menjëhershme kontributesh dhe pension mujor sipas viteve
Në këtë opsion anëtari i cili është në moshën e pensionit, depoziton një shumë të menjëhershme dhe zgjedh të përfitojë një pension mujor, ndërkohë që asetet e mbetura në llogari vazhdojnë të investohen.

Ofertat e SIGAL UNIQA Group Austria:

Përse nevojitet Pensioni Vullnetar?

Gjatë rinisë shumë pak persona mendojnë për moshën e pensionit, duke e kujtuar atë si një kohë të largët. Por vitet kalojnë shpejtë, e duke u bazuar në situatën aktuale me vështirësitë që kalojnë të moshuarit me pensionet e pamjaftueshme shtetërore, të mendosh për pension vullnetar sa jeni të rinj është domosdoshmëri.

Si paguhen kontributet për Pension Vullnetar?

Kontributi për pension vullnetar mund të paguhet në bazë mujore, 3-mujore, 6-mujore, vjetore gjithashtu mund të paguhet edhe si shumë e menjëhershme.
Kontributet e paguara depozitohen në llogari individuale të anëtarit të fondit të hapura pranë bankës depozitare.
Gjendja në llogarinë e anëtarit është shuma e kontribuar + fitimi nga investimi.

Si tërhiqet Pensioni Vullnetar?

E drejta për tërheqjen e pensionit pas plotësimit të moshës, bëhet në format:

 • I menjëhershëm
 • Në formën pensionit mujor

Në çdo rast shumat e patërhequra për arsye të ndryshme janë pronë e trashëgimtarëve ligjorë.
Gjendjen e llogarisë mund ta kontrolloni në çdo kohë në adresën e mëposhtëme

Pyetjet më të shpeshta

Çfarë është “Pensioni Privat” ?

Në Shqipëri, krahas sistemit shtetëror të pensioneve, që prej 12 vjetësh funksionon edhe sistemi privat i pensioneve. Çdokush mund të vendosë që, krahas kontributit të detyrueshëm për pensionin shtetëror (njohur si ‘sigurimet shoqërore’), të kontribuojë në një Fond pensioni privat që të ketë një pension të dytë: ky është pensioni privat.

Pensioni privat fillon si një llogari kursimi e cila veÇ kontributit të derdhur nga anëtari ka edhe interesat (interesi=fitimi i realizuar nga investimi i kontributeve).

Pse më duhet një pension privat?

Pensioni privat i FPP SIGAL LIFE UNIQA ju ofron disa përfitime :

– Ka kushte më të favorshme moshe e vjetërsie në punë(mosha e daljes në pension është 5 vjet përpara pensionit shtetëror);

– Vlera e pensionit është më e madhe se ajo në skemat shtetërore;

– Ka një sistem fiskal mjaft favorizues ku konsiston:

a- Kontributi i derdhur për pension privat zbritet nga paga bruto e anëtarit për efekt tatami.

b -Fitimi që realizohet nga investimi i në Letra me Vlerë , obilgacione nuk i nënshtrohet tatimit

c-Kontributet që punëdhënësi paguan në favor të punonjësve të tij konsiderohen si shpenzime të zbritshme dhe nuk i nënshtrohen tatimit mbi fitimin.

d-Fitimi që realizohet në investimi në Letra me Vlerë, Obligacione 10- vjeÇare është shumë herë më i lartë se fitimi që mund të merrni nga depozitat në bankë, atë të  nivelit te dytë.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA