Blog

Rëndësia e Sigurimit të Jetës dhe të Pronës!

Sigurimi i jetës i ofron të siguruarit, që, në këmbim të pagesës së primeve qe ai/ajo derdh, siguruesi  obligohet të paguaj benefite që mund te varen  nga jeta e të siguruarit siç janë në rastin e vdekjes apo të mbijetesës.

Sigurimi i jetës në forma të ndryshme mundëson benefite për anëtarët e familjes në rast së i siguruari vdes. Ne rastin kur i siguruari mbijeton gjate periudhes se sigurimit atehere te siguruarit i lind e drejta te terheqi  kursimet ne formen e nje pensioni.

Në rast humbje të jetës së klientit huamarrës ose të paaftësise së plotë të përhershme të tij për punë, kompania e sigurimit dëmshpërblen bankën për shumën aktuale të kredisë deri në atë moment, dhe banka cliron nga barra hipotekore garancitë përkatëse. Në këtë rast familja e humarrësit është e mbrojtur nga detyrimet e mëtejshme bankare.

Ndërsa në rastin e sigurimit të një kredie për shtëpi, është po në interesin e bankë që të sigurojë pagesën e kësteve të huasë në mënyrë të rregullt, dhe faktorët që do të ndikonin në pamundësinë e klientit për kthimin e huasë ose të bankës për ekzekutimin e kolateralit mund të ishin dhe humbja totale e banesës nga zjarri ose tërmeti.