Sigurimet Financiare "Sigurimi i Bankave"

Është sigurimi që ofrohet për bankat, agjencitë e këmbimit, institucione të tjera financiare, por edhe për veprimtari të tjera që kanë qarkullim vlerash monetare:

Çdo ditë, njerëzit shikojnë nga ju për të ndihmuar në mbrojtjen e bizneseve dhe investimeve të tyre.

SIGAL UNIQA mund t'i sigurojë institucionit tuaj mbulim edhe për rreziqet dhe transaksionet më komplekse.

Happy real estate agent greeting a young couple in the office.

Sigurimi i parave në kasafortë

SIGAL UNIQA GROUP ASUTRIA merr përsipër t'ju dëmshpërblejë për humbjen apo dëmtimin e pasurisë, si rrjedhojë e vjedhjes përmes hyrjes dhe daljes forcërisht ose me dhunë nga objekti që ju do të siguroni.
Çfarë rreziqesh mbulohen?
Vjedhja dhe grabitja e vlerave monetare në:

 • Kasafortë
 • ATM
 • Sportele

Kush mund të sigurohet?
Ky sigurim aplikohet për bankat, shoqëritë e këmbimit valutor si dhe të gjitha shoqëritë e mëdha që mbajnë gjendje parash në ambjentet e tyre.
Sa kushton?
Tarifat për këtë sigurim ndryshojnë në varësi të mënyrës së mbajtjes së mjeteve monetare (lloji i kasafortes) dhe masave të sigurisë që ndërmerr institucioni.

Happy man talking to his wife while signing an agreement with insurance agent in the office.

Sigurimi i parave gjatë transportit

Nëpërmjet kësaj kontrate, SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA ju mbulon në sigurim nga rreziku i vjedhjes dhe grabitjes së vlerave monetare gjatë transportit të tyre. Ne marrim përsipër t'ju dëmshpërblejmë për humbjen apo dëmtimin e pasurisë si rrjedhojë e vjedhjes apo grabitjes së vlerave monetare gjatë transportit, nën ruajtjen e punonjësve apo shoqërive transportuese.
Çfarë rreziqesh mbulohen?
Ky produkt konsiston në dëmshpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga vjedhja apo grabitja e vlerave monetare:

 • Gjatë Transportit
 • Nën Ruajtjen e Punonjësve
 • Nën Kujdesin e Shoqërive Transportuese

Kush mund të sigurohet?
Ky sigurim aplikohet për bankat, shoqëritë e këmbimit valutor si dhe të gjitha shoqëritë e mëdha që transportojnë shuma parash për aktivitetin e tyre.
Sa kushton?
Tarifat për këtë sigurim ndryshon në varësi të shumës së siguruar, mënyrës së transportit dhe masave të marra të sigurisë.

The business people working together at table. The meeting or summit concept

Sigurimi Kompleks i Bankave (BBB)

Çfarë rreziqesh mbulohen?
Përmes këtij produkti, mbulohen rreziqe si:

 • Pandershmëritë e Punonjësve
 • Paratë në Kasafortë & ATM
 • Çeqet e Iimituara
 • Paratë e Falsifikuara
 • Pajisjet dhe Inventari Ekonomik
 • Kutite e Depozitave

Kush mund të sigurohet?
Kjo kontratë ofron mbulim kompleks për Bankat dhe fondacionet e mikrokredive.
Sa kushton?
Tarifat për këtë produkt ndryshojnë në varësi të shumës së siguruar, masave e sigurise, numrit te punonjesve etj.

Data or network protection security, Hand press the virtual screen, enter the username and password to log in.

Sigurimi rreziku kibernetik

Ky sigurim mbulon Bankën për humbjet si rezultat i dëmit kibernetik. Ndër rreziqet e siguruara përmendim:

 • Mbulimi i detyrimit karshi klientëve për shkak të shkeljes së mbrojtjes së të dhënave dhe shkeljes së konfidencialitetit;
 • Mbulimi i detyrimit karshi klientëve për shkak të dëmit kibernetik;
 • Shërbimet e reagimit ndaj incidenteve kibernetike;
 • Mbulimi i detyrimit për shkak të kushteve penale për pagesat elektronike;
 • Mbulimi për humbjet e palës së parë si: Ndërprerja e aktivitetit tregtar, Plani i veprimit për të përmirësuar nivelin e sigurisë së informacionit;
 • Mbulimi i shpenzimeve të procedimeve rregullatore si: Hetimet e brendshme; Procedimet rregullatore; Gjobat administrative si rezultat i shkeljes së mbrojtjes së të dhënave ose shkeljes së konfidencialitetit ose dëmit kibernetik;
 • Mbulimi për menaxhimin e krizës si: Shpenzimet e njoftimit; Keshillimi Juridik; Konsultimet për krizën në marrëdhëniet me publikun; Shërbimet e konsulencës në rastin e shantazhit kibernetik;
Business meeting in an office, workers discussing business affairs. Gadgets and papers on the table

Sigurimi i Përgjegjësisë Drejtorëve dhe Oficerëve (D&O)

Kjo policë mbulon përgjegjësine personale të D&O për humbjet që ata shkaktojnë në kryerjen e aktivitetit të tyre dhe detyrave përkatëse. Normalisht humbjen e vuan kompania, por pretendimet e D&O mund të vijnë nga një sërë burimesh. Policat e D&O mbulojnë përgjegjësitë që vijnë nga “veprimet e kryera gabim”, por jo pandershmëri, mashtrim ose keqdashësi. Polica mbulon dëmet dhe kostot ligjore, por jo gjobat.

Group of happy colleagues talking while having business meeting in the office.

Përgjegjësia Profesionale Bankat (Dëmshpërblimi Profesional)

Ky sigurim mbulon Bankën për dëme të shkaktuara klientëve të saj në shërbimet e pagesave për përgjegjësinë që ka Banka ndaj ofruesit të shërbimit të llogarisë së shërbimit të pagesave ose përdoruesit të shërbimit të pagesave, që rezulton nga hyrja/aksesi i paautorizuar ose përdorimi i paautorizuar ose me qëllim mashtrimi i informacionit të llogarisë së pagesës.

Cfare dokumentacioni paraqet klienti per aplikim:

 • CV te kompanise dhe stafit drejtues
 • Bilanci i dy viteve te fundit dhe kopje e Auditimit
 • Plotesimi i pyetesorit te aplikimit
 • Lista e punonjesve
 • Kopje e kontratave me shoqerite e ruajtjes fizike dhe transportuesit te parave.

Dëshironi të dini më shumë për produktet tona?
Na kontaktoni.

Ekipi ynë i specialistëve do t'ju ndihmojë të:

 • Mësoni për paketat dhe përfitimet e produkteve tona
 • Merrni një ofertë individuale
 • Planifikoni një takim personal
 • Zgjidhni shërbimin e duhur për ju

Na Telefononi falas në 0800 31 31

  Emri *

  Emaili *

  Nr. Cel *

  Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të informacionit shtesë rreth produkteve të SIGAL UNIQA