Pension Privat

Fondi i Pensioneve Private SIGAL LIFE UNIQA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit. Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni privat i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.
• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së sigurimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të të siguruarit

Për më shumë informacioni klikoni në faqen zyrtare të Fondit të Pensioneve SIGAL: www.fppsigal.com.al

PENSION PRIVAT

Opsioni 1

 • Pagesa mujore kontributesh dhe përfitim mujor sipas viteve të kontributit
 • Në këtë produkt vitet e pagesës së kontributeve mujore janë të barabartë me vitet e përfitimit të pensionit mujor
 • Shembull përfitimesh shiko Tabelën

Llogarit Pensionin
Online

PENSION PRIVAT

Opsioni 2

 • PAGESA MUJORE KONTRIBUTESH DHE PERFITIM PENSIONI MUJOR PER 10-15-20 VITE
 • Në këtë produkt vitet e përfitimit të pensionit janë paracaktuar 10-15-20 vite
 • Shembull përfitimesh shiko tabelën

Llogarit Pensionin
Online

PENSION PRIVAT

Opsioni 3 – Kombinuar me sigurim jete

 • PAGESA MUJORE ME VLERE TE CAKTUAR DHE PERFITIM TE MENJEHERSHEM
 • Ky produkt ofron pagesa të përmuajshme të kontributeve dhe përfitime të menjëhershme të aseteve
 • Shembull përfitimesh shiko Tabelën

Llogarit Pensionin
Online

PENSION PRIVAT

Opsioni 4 – Kombinuar me sigurim jete

 • PAGESE E MENJEHERSHME DHE PENSION MUJOR SIPAS VITEVE
 • Ky produkt ofron pagesë të menjëhershme të kontributeve, duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe përfitim të pensionit mujor sipas viteve të kontributit
 • Shembull përfitimesh shiko Tabelën

Llogarit Pensionin
Online

PENSION PRIVAT

Opsioni 5 – Kombinuar me sigurim jete

PAGESA TE MENJEHERSHME KONTRIBUTESH DHE PERFITIME TE MENJEHERSHME

Ky produkt ofron pagesa të menjëhershme të kontributeve duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe përfitime të menjëhershme sipas viteve të investimit.
Shembull përfitimesh shiko Tabelën

 

Llogarit Pensionin
Online

PENSION PRIVAT

Opsioni 6

 • PAGESA TE MENJEHERSHME + KONTRIBUT MUJOR DHE PERFITIME PENSION MUJOR
 • Ky produkt ofron pagesa të menjëhershme duke blerë periudha të mëparshme sigurimi + pagesa mujore dhe përfitme të menjëhershme ose pension mujor për 10-15 vite
 • Shembull përfitimesh shiko Tabelën

Llogarit Pensionin
Online

PENSION PRIVAT

Opsioni 7 – Kombinuar me sigurim inflacioni

 • PAGESA TE MENJEHERSHME KONTRIBUTESH DHE PENSION MUJOR SIPAS VITEVE
 • Ky produket ofron pagesë të menjëhershme të kontributeve duke blerë periudha të mëparshme sigurimi dhe menjëherë në moshën 55-vjeçare femrat dhe 60 meshkujt përfitojnë pension mujor për 10-15-20 vite
 • Shembull përfitimesh shiko Tabelën

Llogarit Pensionin
Online

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al