dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimi nga aksidentet i punonjësve

Çdo individ mund të sigurohet nga aksidentet, pavarësisht nga mosha apo aktiviteti i përditshëm që kryen. 
Sigurimi nga aksidentet mbulon paaftësinë e përkohshme, paaftësinë e përhershme ose humbjen e jetës të siguruarit të shkaktuar nga aksidente të ndryshme qe mund te ndodhin gjatë ushtrimit të veprimtarisë profesionale ose jashtë saj si edhe për shkak të ndikimit të disa faktorëve apo ngjarjeve të cilat janë klasifikuar si aksidente dhe që janë: helmimi, mbytja, ngrirja, sforcimet fizike etj .Në rast se si pasojë e aksidentit individi  humb jetën apo pëson paaftësi totale të përhershme,
SIGAL UNIQA paguan kompensim të barabartë me vlerën për të cilën individi është siguruar- shumën e siguruar.
Për më shumë informacion për këtë produkt, kontaktoni Departamentin e Shëndetit:
dërgo këtë faqe | printo këtë faqe