Korporata

Ju rekomandojmë sigurimet e mëposhtme:
 • Sigurimi nga aksidentet ne pune;
 • Sigurimi privat i shendetit;
 • Sigurimi i jetes me kursim;
 • Pension privat shtesë;

Më shumë

Siguroni biznesin në rast:
 • Zjarri, përmbytje, tërmeti, thyerja e xhamave;
 • Dëmtim/ humbje e mallit;
 • Dëmtim i inventarit fizik;

Më shumë

Mbroni aktivitetin tuaj në rast të ngjarjeve si më poshtë:
 • Demet karshi paleve te treta ne ambjentet tuaja;
 • Demet si pasoje e pergjegjesise se produktit;
 • Terheqja e produkteve difektoze;

Më shumë

Që të mos bllokoni paratë tuaja, kërkoni sigurimet:
 • Garanci oferte;
 • Garanci kontrate;
 • Garanci pagese;

Më shumë

Siguroni mallin nga te gjitha rreziqet gjate transportit:
 • Tokësor;
 • Ajror;
 • Detar

Merr kuotim

Siguroni biznesin në rast:
 • Sigurimet e detyrueshme (TPL, Karton Jeshil, Polica Kufitare);
 • MiniKasko dhe Full Kasko;
 • Sistemi i gjetjes se vendndodhjes se automjetit;

Më shumë

Siguroni biznesin gjatë ndërtimit/montimit:
 • Sigurimet gjatë ndërtimit;
 • Sigurimet gjatë montimit;

Më shumë

Ky sigurim ofrohet për të mbuluar të siguruarin në rast dëmtimesh që ai i shkakton shëndetit ose pronës së të tretëve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij profesionale ose gjatë këshillimit të të tretëve. Ky është një produkt i hartuar veçanërisht për profesione si:
 • Arkitektet dhe inxhinieret;
 • Organizuesit e ankandeve, shoqëritë imobiliare, inspektorët dhe vlerësuesit;
 • Agjentët e sigurimit dhe këshilltarët e investimeve
 • Profesionet e reja ne te cilat përfshihen: konsulentët e publicitetit, bizneset e teknologjisë së informacionit, media dhe bizneset e telekomunikacionit, terapisë aromatike, refleksikologjistët, konsulentë fitnesi, trajnues privat e të tjerë të këtij lloji.

Më shumë